Artikel 1

Pegaoso wines, gevestigd te 3520 Zonhoven, Kleine Hemmenweg 19, importeert en verkoopt Griekse wijnen en dranken in de ruimste zin van het woord.

Afnemer:  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon , hierna “de afnemer”, die met Pegasos Wines in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst:  Iedere overeenkomst die tussen Pegasos Wines en de afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten:  Pegasos Wines gerelateerde Griekse wijnen, dranken en artikelen in de ruimste zin van het woord.

Bestelling/order: Iedere opdracht van afnemer aan Pegasos Wines. Bestelling/orders kunnen via de webshop van Pegasos Wines geplaatst worden.

Contact: Contact opnemen met Pegasos Wines kan via:
   -telefoon op het nummer +32 11 81 84 64 / gsm 32 477 98 62 27
    -post: Pegasos Wines, Kleine Hemmenweg 19, 3520 Zonhoven

Als je contact opneemt in verband met je geplaatste bestelling, gelieve dan steeds je bestelnummer te vermelden. Het bestelnummer kan je terugvinden op de bevestigingsmail.

Artikel 2. Algemeen

Aansprakelijkheid: Niettegenstaande aan de inhoud van de website de meeste zorg is besteed, worden de prijzen informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van Pegasos Wines, geeft de afnemer te kennen dat hij met de leveringsvoorwaarden van Pegasos Wines akkoord gaat. Pegasos Wines heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Pegasos Wines:
- draagt er zorg voor dat het order wordt uitgevoerd. Betaling geschiedt via automatische incasso of overschrijving;
- draagt er zorg voor dat de bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten en het risico van verzending voor rekening van de afnemer zijn.
- houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van Pegasos Wines gerelateerde merchandise artikelen en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin;
- is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de afnemer om gebruik te maken van derden.

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Pegasos Wines de aanvaarding van de bestelling door afnemer online heeft bevestigd, de afnemer deze bevestiging heeft ontvangen en wanneer de betaling van de bestelling ontvangen werd.

De afnemer verklaart 18 jaar of te zijn bij het plaatsen van een bestelling van alcoholische dranken.

Artikel 4. Prijzen & tarieven

Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling

Betaling van de bestelde artikelen vindt plaats via automatische incasso of via overschrijving.

Artikel 6. Levering/levertermijn/bezorging

Wij leveren de meeste artikelen binnen de 1 tot 5 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. De uiterste levertijd van producten is maximum 4 weken. De door opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Pegasos Wines het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. De afnemer kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "W.H.P.C."), binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.
In geval de afnemer zijn verzakingsrecht uitoefent, is de afnemer verplicht het ontvangen product binnen zeven (7) werkdagen na de levering aan Pegasos Wines terug te bezorgen in de staat waarin de afnemer het product heeft ontvangen, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de afnemer. Eventuele betalingen, uitgezonderd verzendingskosten, worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Pegasos Wines van de afnemer hiertoe aangewezen heeft gekregen. Pegasos Wines is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
Overeenkomstig artikel 80, §4, 2° W.H.P.C. kan de afnemer geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de afnemer zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de afnemer welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de afnemer kan het product ook worden bezorgd.
Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van Pegasos Wines worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.
Pegasos Wines heeft het recht om zendingen naar bepaalde landen te weigeren. Pegasos Wines staat niet in voor eventuele import-of douanekosten, of alle andere kosten die een levering binnen of buiten de EU met zich zou kunnen meebrengen.
Pegasos Wines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Alle aangegeven voorraden zijn slechts een indicatie, de aangegeven waarde bij het artikel is geen zekerheid dat het artikel ook werkelijk direct leverbaar is.

Artikel 7. Aflevering en risico

Pegasos Wines is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Pegasos Wines en afnemer, dan wel tussen Pegasos Wines en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Pegasos Wines.
De kosten van verzending komen ten laste van de afnemer. Behalve andersluitende verkoopsvoorwaarden of wetteksten, zal de verantwoordelijkheid van Pegasos Wines beperkt blijven tot de waarde van de bestelling.

Artikel 8. Verzendkosten

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de afnemer op te geven adres. Pegasos Wines behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 9. Verlies of beschadiging

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden bezorgd. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen vier dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Pegasos Wines. Retourzendingen worden door Pegasos Wines uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Pegasos Wines. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor afnemer.

Artikel 10. Privacy persoonsgegevens

Pegasos Wines respecteert je privacy volgens de GDPR wetgeving en gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.
De door de consument verstrekte gegevens dienen enkel om uw bestelling af te werken of zo goed mogelijk te informeren over interessante aanbiedingen via onze nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt.
U kan ten allen tijde inzage krijgen in de gegevens die zijn opgenomen in onze bestanden. Indien u deze gegevens wenst te raadplegen, te laten verwijderen, verwittig ons gewoon per email of per post aan Pegasos Wines en we doen het nodige.

Jij hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken
  • te (laten) wijzigen
  • te (laten) schrappen
  • Je kan ook vragen om volledig te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.
Stuur ons per post of per e-mail

  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.
  • Voeg een kopie van je identiteitskaart toe (voor en achterkant)

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Pegasos Wines totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Pegasos Wines zijn voldaan.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Definitie overmacht
Elke van de wil van Pegasos Wines onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Pegasos Wines kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

12.2 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is Pegasos Wines gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan een maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

12.3 Ontbinding overeenkomst
De afnemer is ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen
Ieder geschil met betrekking tot de site van Pegasos Wines valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Pegasos Wines gevestigd is, bevoegd.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van wijziging in stock – transport – en accijnsregime.